من نمی خواهم دستانم را بشویم

نمی خواهم بمانمچه مي شد تمامي گريه هايم را با گريه همراهي نمي کردي و به جايش دستانم را محکم مي فشردي تا باور کنم رهايم نمی خواهم بمانم من مگر چقدر جاي ماندن مي خواستم؟ من به هر چه در کنارت اميدوار بودمنمی خواهم بمانمچه مي شد تمامي گريه هايم را با گريه همراهي نمي کردي و به جايش دستانم را محکم مي فشردي تا باور کنم رهايم نمی خواهم بمانم من مگر چقدر جاي ماندن مي خواستم؟ من به هر چه در کنارت اميدوار بودمنمی خواهم بمانمچه مي شد تمامي گريه هايم را با گريه همراهي نمي کردي و به جايش دستانم را محکم مي فشردي تا باور کنم رهايم نمی خواهم بمانم من مگر چقدر جاي ماندن مي خواستم؟ من به هر چه در کنارت اميدوار بودمتماس با تامین کننده
نمی خواهم بمانمچه مي شد تمامي گريه هايم را با گريه همراهي نمي کردي و به جايش دستانم را محکم مي فشردي تا باور کنم رهايم نمی خواهم بمانم من مگر چقدر جاي ماندن مي خواستم؟ من به هر چه در کنارت اميدوار بودمتماس با تامین کننده
pre:معنی صابون دست سبزnext:نحوه تمرین ماشین لباسشویی