من قصد دارم دست را بشویم

کسانی که قصد مهاجرت دارند بخوانند - ویرگولمن نمیروم چون اینجا را دوست دارم چون خانواده ام را دوست دارم چون حال هوای اسفند ماه با شور شوق نوروزی رو دوست دارم چون چهره های ایرانی را دوست دارم چون حاضرم برای بهتر شدن اوضاع ایران جانم راکسانی که قصد مهاجرت دارند بخوانند - ویرگولمن نمیروم چون اینجا را دوست دارم چون خانواده ام را دوست دارم چون حال هوای اسفند ماه با شور شوق نوروزی رو دوست دارم چون چهره های ایرانی را دوست دارم چون حاضرم برای بهتر شدن اوضاع ایران جانم راکسانی که قصد مهاجرت دارند بخوانند - ویرگولمن نمیروم چون اینجا را دوست دارم چون خانواده ام را دوست دارم چون حال هوای اسفند ماه با شور شوق نوروزی رو دوست دارم چون چهره های ایرانی را دوست دارم چون حاضرم برای بهتر شدن اوضاع ایران جانم راتماس با تامین کننده
کسانی که قصد مهاجرت دارند بخوانند - ویرگولمن نمیروم چون اینجا را دوست دارم چون خانواده ام را دوست دارم چون حال هوای اسفند ماه با شور شوق نوروزی رو دوست دارم چون چهره های ایرانی را دوست دارم چون حاضرم برای بهتر شدن اوضاع ایران جانم راتماس با تامین کننده
pre:مجله بهداشت صنعتیnext:مارک های صابون تریکلوزان رایگان