اثر جانبی

اثر جانبی - دیکشنری آنلاین آبادیساثر جانبی (به انگلیسی: Side effect) در علوم رایانه، یک رویه یا عبارت هنگامی گفته می شود که دارای اثر جانبی که به علاوهٔ بازگرداندن مقدار حالتی را تغییر دهد یا تعامل قابل مشاهده ای با توابع فراخوانی کننده یا دنیای بیرون داشتهاثر جانبی - دیکشنری آنلاین آبادیساثر جانبی (به انگلیسی: Side effect) در علوم رایانه، یک رویه یا عبارت هنگامی گفته می شود که دارای اثر جانبی که به علاوهٔ بازگرداندن مقدار حالتی را تغییر دهد یا تعامل قابل مشاهده ای با توابع فراخوانی کننده یا دنیای بیرون داشتهاثر جانبی - دیکشنری آنلاین آبادیساثر جانبی (به انگلیسی: Side effect) در علوم رایانه، یک رویه یا عبارت هنگامی گفته می شود که دارای اثر جانبی که به علاوهٔ بازگرداندن مقدار حالتی را تغییر دهد یا تعامل قابل مشاهده ای با توابع فراخوانی کننده یا دنیای بیرون داشتهتماس با تامین کننده
6 اثر جانبی دریافت بیش از اندازه ویتامین D6 اثر جانبی دریافت بیش از اندازه ویتامین d مجموعه: بیماری ها و راه درمان میزان بیش از اندازه ویتامین D می تواند به آسیب کلیوی منجر شودتماس با تامین کننده
اثر جانبی - دیکشنری آنلاین آبادیساثر جانبی (به انگلیسی: Side effect) در علوم رایانه، یک رویه یا عبارت هنگامی گفته می شود که دارای اثر جانبی که به علاوهٔ بازگرداندن مقدار حالتی را تغییر دهد یا تعامل قابل مشاهده ای با توابع فراخوانی کننده یا دنیای بیرون داشتهتماس با تامین کننده
6 اثر جانبی دریافت بیش از اندازه ویتامین D6 اثر جانبی دریافت بیش از اندازه ویتامین d مجموعه: بیماری ها و راه درمان میزان بیش از اندازه ویتامین D می تواند به آسیب کلیوی منجر شودتماس با تامین کننده
6 اثر جانبی دریافت بیش از اندازه ویتامین D6 اثر جانبی دریافت بیش از اندازه ویتامین d مجموعه: بیماری ها و راه درمان میزان بیش از اندازه ویتامین D می تواند به آسیب کلیوی منجر شودتماس با تامین کننده
6 اثر جانبی دریافت بیش از اندازه ویتامین D6 اثر جانبی دریافت بیش از اندازه ویتامین d مجموعه: بیماری ها و راه درمان میزان بیش از اندازه ویتامین D می تواند به آسیب کلیوی منجر شودتماس با تامین کننده
6 اثر جانبی دریافت بیش از اندازه ویتامین D6 اثر جانبی دریافت بیش از اندازه ویتامین d مجموعه: بیماری ها و راه درمان میزان بیش از اندازه ویتامین D می تواند به آسیب کلیوی منجر شودتماس با تامین کننده
pre:نرم کننده پارچه مایع تازه آپریل غیر متمرکزnext:تولید کننده ضد عفونی کننده دست در مصر